| | | |


Statut Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity

(ve znění účinném od 1. dubna 2017)

Článek 1

Vznik Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity

Etická komise pro výzkum je zřízena opatřením rektora č. 10/2015 ze dne 21. října 2015.

Článek 2

Působnost Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity

(1)      Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity (dále „Komise“) je nezávislým multidisciplinárním orgánem Masarykovy univerzity a je nedílnou součástí systému pro zajištění kvality a dodržování etických standardů při výzkumu na Masarykově univerzitě (dále „MU“).

(2)      Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na MU zahrnujícího zejména lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu) s výjimkou činností spadajících do působnosti ostatních etických komisí působících na MU.

(3)      Komise jedná na podnět navrhovatele, resp. hlavního řešitele výzkumného projektu vyžadujícího posouzení, který je zaměstnancem nebo studentem MU, jiného zaměstnance nebo studenta MU nebo z vlastní iniciativy.

Článek 3

Členství v Komisi

(1)      Členství v Komisi vzniká jmenováním. Členy Komise jmenuje rektor na návrh prorektora pro výzkum a po schválení Vědeckou radou MU. Členové Komise mají povinnost aktivně se podílet na její činnosti.

(2)      Členem Komise může být pouze osoba, která:

a)     vyjádří souhlas se svým členstvím v Komisi;

b)     přijme povinnost mlčenlivosti o obsahu posuzovaných projektů tak, aby nemohlo dojít ke zneužití informací obsažených v projektu;

c)      se zaváže předem deklarovat jakýkoliv střet zájmu, kdykoliv by k němu mohlo dojít v souvislosti s členstvím v Komisi.

(3)      Funkční období členů Komise je pětileté. Člen Komise může být jmenován opakovaně. Seznam členů Komise je uložen u tajemníka Komise a je zveřejněn na webových stránkách MU.

(4)      Činnost Komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti její místopředseda, případně jiný pověřený člen Komise. Předsedu Komise jmenuje rektor na návrh většiny všech členů Komise. Místopředseda Komise je volen nadpoloviční většinou členů Komise.

(5)      Členství v Komisi zaniká odstoupením člena na jeho vlastní písemnou žádost nebo odvoláním rektorem na návrh Vědecké rady MU.

Článek 4

Činnost Komise

(1)      Posláním Komise je zajištění ochrany důstojnosti, svobod, zdraví, kvality života a bezpečnosti všech osob, které se účastní výzkumu.

(2)      Základní činností Komise je dohled nad uplatňováním a dodržováním etických standardů výzkumu prováděném na  MU a zahrnujícím lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu).

(3)      Administrativní a technické činnosti potřebné pro fungování Komise zajišťuje tajemník, který není členem Komise.

(4)      Při Komisi působí odborník, příp. odborníci na právní otázky etiky výzkumu, kteří poskytují odborné stanovisko k souladu posuzovaných projektů s právními předpisy. Tito odborníci nejsou členy Komise.

(5)      Komise v rámci své působnosti na MU zejména:

a)     zajišťuje, že všechny výzkumné projekty z jakýchkoliv důvodů vyžadující posouzení etických aspektů, které jí byly předloženy k vyjádření, budou hodnoceny kompetentním, objektivním a nezávislým procesem;

b)     posuzuje, zda Komisi předložený návrh výzkumného projektu je v souladu s etickými standardy, a vydává o tom písemné vyjádření;

c)      je oprávněna monitorovat průběh výzkumného projektu, ke kterému vydala doporučující vyjádření;

d)     posuzuje, zda výzkum prováděný na MU zahrnující lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu) odpovídá etickým standardům a zda je přitom respektována důstojnost, svoboda, zdraví, kvalita života a bezpečnost všech osob účastnících se výzkumu.

e)     věnuje zvláštní pozornost ochraně zranitelných nebo závislých osob, které se účastní výzkumu.

(6)      Komise se účastní veřejné diskuze o směřování výzkumu a o otázkách týkajících se etiky výzkumu.

(7)      Komise poskytuje na vyžádání výzkumným pracovníkům MU a studentům konzultace týkající se rozeznávání možných etických rizik ve výzkumu a relevantních preventivních nebo nápravných opatření.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Jednání a činnost Komise se řídí Jednacím řádem Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity, který Komise schvaluje na svém zasedání nadpoloviční většinou všech členů.

 

V Brně dne 31. 3. 2017                                            

                                                                            Mikuláš Bek

                                                                            rektor


nahoru