| | | |


Jednací řád EKV

(ve znění účinném od 30. 3. 2017)

Článek 1

Jednání komise

(1)      Jednání Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity (dále jen komise)  svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo  pověřený člen komise (dále jen předseda).

(2)      Komise je usnášeníschopná pro účely posuzování návrhu projektu, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, v ostatních případech je-li přítomna dvoutřetinová většina všech jejích členů.

(3)      Jednání komise je neveřejné, nerozhodne-li předseda jinak. Jednání se mohou účastnit odborníci, kteří poskytují komisi stanoviska k projednávaným projektům, a na pozvání komise další hosté, zejména řešitelé posuzovaných projektů, k nimž bylo komisi předloženo nejméně jedno nedoporučující stanovisko.

(4)      Jednání komise se účastní tajemník, který o jednání pořizuje písemný zápis. 

 Článek 2

Hlasování komise

(1)      Na zasedání hlasuje komise aklamací, v odůvodněných případech může předseda rozhodnout o tajném hlasování. Hlasování komise je vždy neveřejné.

(2)      Hlasování se neúčastní člen, který deklaroval v souvislosti s projednávaným návrhem střet zájmů.

(3)      O projektech, ke kterým byly vydány jen stanoviska doporučující schválení komisí,  může komise hlasovat per rollam bez předchozího projednání na zasedání komise. O projektech, k nimž bylo vydáno nejméně jedno nedoporučující stanovisko, lze hlasovat per rollam až po předchozím projednání takového projektu na zasedání komise. Podmínky hlasování per rollam stanoví předseda.

(4)      Pro přijetí návrhu je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasujících, u hlasování per rollam souhlas nadpoloviční většiny všech členů komise, kteří nejsou ve střetu zájmů k hlasovanému projektu.

(5)      Průběh a výsledky hlasování jsou  zaznamenány v protokolu o hlasování.

 Článek 3

Předkládání návrhů

(1)      Návrhy výzkumných projektů jsou komisi předkládány k posouzení výlučně prostřednictvím systému ISEP a to v termínech stanovených v návaznosti na harmonogram podávání výzev do soutěží. Žádosti o posouzení projektů mimo tyto výzvy přijímá komise průběžně.  

(2)      Náležitosti žádosti o posouzení projektu komisí a termíny pro jejich předkládání jsou zveřejněny na webových stránkách komise.

(3)      Veškeré podklady k posouzení jsou všem členům komise k dispozici  v systému ISEP.

 Článek 4

Projednávání projektů

(1)      Komise přijímá k projednání pouze návrhy projektů, jejichž řešení ještě nebylo zahájeno a lhůta pro projednání návrhu projektu je dostatečná.

(2)      V průběhu řešení lze projednávat pouze revize již schválených projektů.

(3)      Předseda nebo jím pověřený člen komise určí pro každý posuzovaný návrh projektu zpravidla dva členy (zpravodaje), kteří provedou jeho hodnocení a následně písemně seznámí komisi se svými závěry. Zpravodajem návrhu projektu nemůže být člen komise, který v souvislosti s tímto návrhem deklaroval střet zájmů.

(4)      Při hlasování o návrhu projektu má komise k dispozici stanovisko zpravodajů a odborné stanovisko k souladu předloženého návrhu s právními předpisy.

(5)      Komise vydává k posuzovaným návrhům projektů písemné stanovisko.

(6)      Při projednávání revizí projektů nebo při opakovaném posouzení návrhů projektů v případě grantových soutěží provádí písemné hodnocení posuzované revize projektu zpravidla pouze jeden zpravodaj.

(7)      Komise ani další posuzující odborníci nesmí provádět žádné změny v předložených návrzích projektů.

(8)      V případě, že zpravodajové doporučí ve svém stanovisku změnu projektu nebo změnu některého z doložených dokumentů (např. poučení a informovaného souhlasu), je zodpovědností navrhovatele, zda tyto návrhy akceptuje a předloží komisi k projednání pozměněné podklady.

Článek 6

Střet zájmů

(1)      Za střet zájmů se u členů komise považují zejména situace, kdy člen komise:

a)    je navrhovatelem nebo členem řešitelského týmu projednávaného projektu

b)    má takové osobní či pracovní vazby na navrhovatele nebo další členy řešitelského týmu projednávaného projektu, které by mohly ovlivnit jeho nezávislost při projednávání tohoto projektu

c)    podává jako navrhovatel nebo další člen řešitelského týmu projekt do stejné soutěže, do níž je podáván projednávaný projekt (v případě soutěží větších grantových agentur se bere v úvahu pouze podávání do stejného panelu nebo oborové komise apod.)

(2)      Střet zájmů je člen komise povinen ohlásit tehdy, je-li pověřen úlohou zpravodaje pro daný projekt. Člen komise, který v souvislosti s daným projektem deklaroval střet zájmů, nemůže být zpravodajem tohoto projektu.

(3)      Členové komise, kteří nejsou zpravodaji daného projektu, deklarují případný střet zájmů při hlasování o daném projektu. Člen komise, který v souvislosti s daným projektem deklaroval střet zájmů, nemůže o tomto projektu hlasovat.

 Článek 7

Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád byl schválen na zasedání komise dne 30. 3. 2017. Tento jednací řád ruší Jednací řád Etické komise pro výzkum ze dne 17.12.2015

 

V Brně dne 30. 3. 2017

                                                                   Renata Veselská

                                                                    předsedkyně


nahoru