| | | |


Právní předpisy k etice výzkumu

 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
 • Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících, v aktuálním znění
 • Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • usnesení vlády české republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 1005 k návrhu Etického rámce výzkumu
 • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, v platném znění
 • vyhláška č. 474/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
 • Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
 • vyhl. č. 209/2004 Sb., o podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přehled právních předpisů z oblasti zdravotnického práva vč. vyhlášek najdete zde.

 


nahoru