| | | |


Významné mezinárodní dokumenty k etice výzkumu

  • 1947 Norimberský kodex – Soubor zásad medicínské etiky pro experimenty na lidech, definoval  základní  principy  bránící  zneužití  lékařského výzkumu,  považuje  informovaný  souhlas  za  základní  podmínku  provedení  experimentu. 
  • 1948 Ženevská deklarace Světové lékařské asociace (WMA) - Přijata na druhém zasedání WMA (World Medical Association) v Ženevě. Slib lékařů, že budou stát vždy na straně humanitárních cílů medicíny.
  • 1949 Mezinárodní kodex lékařské etiky, WMA
  • 1950 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropská úmluva o lidských právech)
  • 1964, 2013 Helsinská deklarace o etických zásadách pro lékařský výzkum za účasti lidských subjektů, WMA – stanovuje pravidla pro výzkum na lidském subjektu
  • 1966 Mezinárodní úmluva o občanských a lidských právech Valného shromáždění OSN
  • 1993 Mezinárodní etické směrnice pro biomedicínský výzkum zahrnující lidské účastníky, připravené Radou pro mezinárodní organizace lékařských věd (CIOMS) ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací
  • 1997 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně)
  • 1997 Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech UNESCO
  • 2001 Dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

nahoru