| | | |


Etika výzkumu na MU

Potřebuje můj návrh projektu posouzení etickou komisí?

  • Posouzení výzkumného projektu etickou komisí je potřeba v případě, že se výzkum jakýmkoliv způsobem dotýká lidského subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu).
  • Hlavní řešitel výzkumného projektu MU, který zahrnuje výzkum na lidském subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu) a vyžaduje schválení etickou komisí, je povinen projekt před započetím jeho řešení předložit k posouzení etické komisi.
  • Výzkumným projektem se rozumí jakákoliv výzkumná činnost na MU, např. projekty GAČR, TAČR, H2020, interní granty MU, závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační)

Kdy je potřeba posouzení projektu etickou komisí?

  • u biomedicínského výzkumu vyplývá povinnost schválení etickou komisí z právních předpisů  - čl. 16 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně)
  • schválení etickou komisí vyžaduje poskytovatel finanční podpory (např. projekty GAČR, H2020)
  • schválení etickou komisí je podmínkou publikace u některých renomovaných odborných časopisů

Posouzení etickou komisí je možné pouze před započetím řešení projektu, tj. není možné udělit schválení etickou komisí zpětně, tj. během nebo po realizaci výzkumu!

Které komisi mám projekt předložit?

EKV (Etická komise pro výzkum MU) posuzuje návrhy projektů pro všechny fakulty MU a pro pracoviště CEITEC MU, vyjma projektů Lékařské fakulty MU, kde zůstává zachována činnost stávající Etické komise Lékařské fakulty MU. Případy, kdy je předmětem výzkumu využití dat studie ELSPAC, spadají do výlučné kompetence Etické komise ELSPAC a nepředkládají se k posouzení jiným etickým komisím na MU.

  • EKV posuzuje všechny projekty, které nespadají pod LF nebo se netýkají studie ELSPAC
  • EK LF posuzuje projekty z LF, které se netýkají studie ELSPAC
  • EK ELSPAC posuzuje projekty využívající data studie ELSPAC

nahoru