| | | |


Etická komise pro výzkum

Posouzení EKV podléhá každý projekt, který zahrnuje výzkum na lidském subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu), jestliže je podáván za jakékoliv pracoviště MU vyjma LF MU a projektů studie ELSPAC, kde působí specializované etické komise (EK LF a EK ELSPAC). 

 

Schválení návrhu projektu Etickou komisí pro výzkum potřebujete pokud:

1)      schválení je vyžadováno ze zákona - v ČR platí pouze pro výzkumné projekty v oblasti biomedicíny

2)      schválení vyžaduje poskytovatel dotace

3)      schválení vyžadují redakce odborných časopisů jako podmínku pro zahájení recenzního řízení – záleží na zvyklostech v daném oboru (měl by vědět navrhovatel)

Dále je posouzení EKV žádoucí tehdy, pokud jsou předmětem výzkumu děti, u projektů z oblasti psychologie, v případě zastřeného výzkumu a pokud jsou sbírány citlivé osobní údaje (informace o zdravotním stavu, sexuální orientaci atd).

V ostatních případech, kdy dochází ke sběru dat, která nejsou eticky problematická, je dostačující konzultace Souhlasu s účastí ve výzkumném projektu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů s právníkem pro výzkum z Právního odboru RMU (Mgr. Veronika Smítková a Mgr. Jana Klimentová), aby byla dodržena platná legislativa, zejména ohledně nakládání s osobními údaji.

Schválení etickou komisí nelze získat zpětně, tj. během nebo po realizaci výzkumu!

Termíny pro podávání žádostí o posouzení

Komise přijímá žádosti o posouzení projektů mimo velké grantové soutěže (GAČR, AZV apod.) průběžně. Doba potřebná pro posouzení projektu je velmi individuální. Je vhodé předložit žádost EKV nejméně 3-4 týdny před uzávěrkou podání návrhu projektu investorovi, resp. plánovaným započetím řešení interního projektu. Termíny podávání žádostí o posouzení projektů pro velké grantové soutěže bývají v předstihu zveřejněny zde a Odborem výzkumu RMU distribuovány k odpovědným pracovníkům projektové podpory jednotlivých fakult.

Způsob podávání žádostí o posouzení

Žádosti o posouzení se podávají prostřednictvím informačního systému INET - aplikace Editor návrhů projektů.

  1. Při zakládání projektu označíte možnost "Etika".
  2. Pokud se jedná o interní projekt (vč. diplomových prací) zvolte prosím jako investora MU a programový rámec/typ projektu "Interní projekty ... (název součásti MU)".
  3. Následně ve vytvořené záložce "Etika" vyplníte požadované informace a dotazník pro stanovení dotčených etických otázek.
  4. Vložíte související dokumenty potřebné pro posouzení (Návrh projektu, Souhlas s účastí ve výzkumu).
  5. Zvolíte možnost "Uzavřít a předat Etické komisi pro výzkum MU".
  6. Informace o přijetí návrhu projektu k posouzení, jednací číslo (např. EKV-2018-001) a stav hodnocení najdete v levém horním rohu záložky Etika.

V případě nejasností nebo je-li Váš návrh projektu v INETu uzavřený pro editaci, kontaktujete tajemnici komise.

Podklady potřebné pro posouzení

  • Návrh projektu
  • Souhlas s účastí ve výzkumném projektu (informovaný souhlas)

Vzory a instrukce k těmto dokumentům najdete zde.

Průběh posuzování návrhu projektu

Předložený návrh projektu podrobně prostudují zpravidla dva předem určení členové EKV a právnička komise. Případné připomínky jsou navrhovateli zaslány k vypořádání, doplnění chybějících údajů, dokumentů atd. Následně je doplněný návrh projektu předložen k hlasování celé komisi na jejím zasedání nebo elektonickou formou (per rollam).

Platnost uděleného schválení

Udělené schválení projektu Etickou komisí pro výzkum je platné ode dne schválení po dobu řešení uvedenou v souvisejícím dokumentu Návrh projektu, který byl předložen komisi k posouzení. Je možné požádat komisi o prodloužení platnosti schválení, a to během doby řešení projektu, nikoli po jejím uplynutí. Poté je nutno podat nový návrh k posouzení. Během připomínkového řízení můžete být požádáni o úpravu data začátku řešení projektu. Posouzení nebude provedeno u projektů s již započatým řešením.

Kontakty

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
předsedkyně
tel. 549 49 7905
e-mail: veselska@sci.muni.cz

Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.
tajemnice
tel. 549 49 6290
e-mail: jancekova.blanka@mail.muni.cz

Právní konzultace:

Mgr. Veronika Smítková
tel. 549 49 7747
e-mail: smitkova@rect.muni.cz

Mgr. Jana Klimentová
tel. 549 49 3416
e-mail: klimentova@rect.muni.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.*
tel. 549 49 4323
e-mail: oskerovav@sci.muni.cz

 

Členové EKV

Statut EKV

Jednací řád EKV

Směrnice MU č.5/2015 - Etika výzkumu na MU


nahoru