| | | |


Horizon 2020 a OA

Podmínky Open Access v rámci programu Horizon 2020

Podle pravidel H2020 musí všichni příjemci grantů v projektech H2020 zajistit otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím souvisejícím s projektovými výsledky. Na rozdíl od 7. RP, kdy se otevřený přístup k vědeckým publikacím týkal jen pilotních projektů, již neexistují žádné výjimky z této povinnostiPříjemci grantů musí zajistit, aby bylo publikace možné alespoň číst online, stahovat a tisknout (gratis Open Access).

Požadavky na otevřený přístup nicméně neznamenají, že je nutné veškeré výsledky publikovat. Takové rozhodnutí je plně na řešitelých projektu, pokud se však rozhodnou pro publikací, musí splnit podmínky pro otevřený přístup.

Příjemci grantů H2020 si mohou pro splnění povinnosti otevřeně zpřístupňovat své vědecké publikace vybrat kterýkoliv ze dvou níže uvedených modelů, přičemž modelová grantová dohoda stanoví detailní kroky pro splnění povinnosti zajistit otevřený přístup:

 Zelená cesta OA – otevřený přístup je zajištěn uložením předmětné publikace do repozitáře a jejím zpřístupněním po uplynutí 6 měsíců od publikování (případně 12 měsíců v oblasti humanitních a sociálních věd). V repozitáři zpřístupňovaná publikace musí mít podobu tzv. post-printu (po recenzním řízení) nebo finálního publikovaného článku, který je publikován v tzv. neotevřených časopisech (poplatek za článek například formou předplatného vědeckého časopisu, v němž je článek publikován, hradí čtenář, který tudíž nemá k článku bezplatný přístup prostřednictvím daného časopisu);

• Zlatá cesta OA – otevřený přístup je zajištěn již samotným publikováním v tzv. otevřených časopisech. Většinou zde existuje povinnost uhradit za publikování článku poplatek, který platí autor (případně zaměstnavatel/orgán financující projekt, z něhož publikované výsledky vzešly) a čtenář tak k předmětnému článku získává bezplatný přístup. Přesto pravidla H2020 požadují i v tomto případě ukládat tyto publikace i do repozitářů. Náklady na publikaci v Open Access časopisech jsou H2020 uznatelné.

Otevřený přístup k výzkumným datům

Otevřený přístup k výzkumným datům se v H2020 týká pouze pilotních projektů (Open Data Pilot Project). Povinnost poskytovat otevřený přístup k výzkumným datům je uvedena v pracovním programu a ve výzvách (jde například o výzvy z oblasti FET, LEIT – ICT, E-infrastructures a jiné). Navíc se mohou příjemci grantů dobrovolně zavázat k poskytování otevřeného přístupu k jejich výzkumným datům. Výzkumná data jsou definována jako „zejména fakta a čísla, statistiky, výsledky měření, pozorování, experimentů“. Půjde jak o nezpracovaná, tak i zpracovaná výzkumná data. Otevřený přístup se týká dat sloužících k ověření výsledků prezentovaných v publikaci a dalších dat.


nahoru