| | | |


Open Access v ČR

V rámci aktuálního vývoje politiky přístupu České republiky k Open Access lze uvést doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI), odborného a poradního orgánu vlády pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, č.  291. zasedání dne 28. února 2014.

Doporučení RVVI:

     1)      Místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podniknout kroky k tomu, aby Česká republika, obdobně jako další státy EU, přijala a podpořila národní strategii otevřeného přístupu v souladu s Doporučením Evropské komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání, v němž se členským státům doporučuje definovat a zavést jasné politiky otevřeného přístupu k recenzovaným vědeckým publikacím a výzkumným datům, které jsou výsledkem projektů financovaných z veřejných prostředků.

      2)      Výzkumným organizacím

a) podporovat budování repozitářů s otevřeným přístupem a technologických infrastruktur pro přístup, uchování a šíření vědeckých publikací a výzkumných dat na národní i mezinárodní úrovni; tyto infrastruktury je nutné budovat v souladu s mezinárodními standardy interoperability v souladu s iniciativami a projekty v rámci Evropského výzkumného prostoru, jejichž cílem je maximalizovat viditelnost a dostupnost výsledků evropského výzkumu;

b) vyzvat výzkumné pracovníky, aby výsledky svého výzkumu zveřejňovali buď v otevřených časopisech nebo v institucionálních či předmětových repozitářích;

c) přijmout na podporu efektivního naplnění zásad otevřeného přístupu k vědeckým publikacím vnitřní předpisy a pravidla, v nichž se stanoví výzkumným pracovníkům povinnost uložit vědecké publikace do otevřených institucionálních repozitářů, nebo pokud takový repozitář není k dispozici, využívat k tomuto účelu jiný vhodný repozitář. Výsledky výzkumu je nezbytné uložit a zpřístupnit jako konečné autorské verze, postprinty nebo vydavatelské verze bezprostředně, nejdéle do 12 měsíců po publikování;

d) zabývat se problematikou ukládání a zpřístupňování výzkumných dat.

      3)      Poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu a vývoje v České republice 

a) podporovat v rámci svěřených kompetenci po vzoru Evropské komise politiku otevřeného přístupu a podle jejího doporučenína národní úrovni.

b) požadovat otevřený přístup k vědeckým publikacím podpořených z veřejných prostředků.

Užitečné odkazy

OECD: Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding

Evropská výzkumná rada: Pravidla otevřeného přístupu

Český portál Horizont 2020: Horizont 2020


nahoru