| | | |


Obecné informace

Otevřený přístup (Open Access, OA) představuje okamžitý, bezplatný, neomezený přístup k vědeckých publikacím pro vědce i širokou veřejnost.

Co přináší Open Access?

  • okamžitý přístup k vědeckým výsledkům pro kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv
  • odstranění právních, technologických i obchodních překážek v přístupu k vědeckým informacím
  • akceleraci vědeckého pokroku
  • publikování v prestižních impaktovaných časopisech  (např. řada BioMed Central, řada PLoS)
  • zvýšení citovanosti a dopadů vědecké práce autorů
  • snížení nákladů na vědecké publikování a přístup k informacím

Open Access iniciativy

Základním dokumentem pro zavádění myšlenky Open Access je v současnosti Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem ve vědě a humanitních oborech (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), která navazuje na předchozí iniciativy (obě z roku 2003): Budapeštskou iniciativu (Budapest Open Access Initiative) a Prohlášení z Bethesdy o publikování s otevřeným přístupem (Bethesda Statement on Open Access Publishing). Tyto tři dokumenty jsou souhrnně nazývány Open Access BBB iniciativy.

Berlínská deklarace byla přijata v říjnu 2003 na konferenci organizované Max Planck Society v Berlíně. Deklarace navazuje na dva předchozí dokumenty a definuje principy a metody zavádění otevřeného přístupu. Berlínskou deklaraci k 20. únoru 2015 podepsalo 497 institucí z celého světa. Masarykova univerzita se stala vůbec první vysokou školou v ČR, která se k iniciativě připojila (11. října 2010). Poté, co Berlínskou deklaraci podepsalo dne 13. prosince 2013 také Vysoké učení technické v Brně, stalo se již osmým českým signatářem.

Cesty Open Access

Green Open Access: Zelená cesta k otevřenému přístupu, kdy jsou data nebo vědecké články ukládány do repozitářů, kde jsou archivovány a zpřístupňovány veřejnosti (v závislosti na podmínkách financování nebo vydavatele). Na Masarykové univerzitě je k tomuto účelu zřízen Univerzitní repozitář.

Gold Open Access: Zlatá cesta k otevřenému přístupu představuje publikování vědeckých článků v odborných recenzovaných časopisech typu peer-review. Vydavatel otevřeného časopisu dává volně k dospizici konečnou verzi časopisu. Pro pokrytí nákladů vydavatel někdy vyžaduje poplatek od publikujících autorů, existují však i časopisy, které tyto poplatky nevyžadují (bývají vydávany vědeckými společnostmi, univerzitami, grantovými agenturami apod.).

Režimy zveřejnění

Gratis Open Access: V tomto režimu dochází pouze k bezplatnému zveřejnění díla (článku), lze jej pouze číst, stahovat nebo tisknout a užívat v rámci zákonných licencí a výjimek. K dílu není udělována žádná další licence.

Libre Open Access: Tento režim naopak udělení licence předpokládá, neboť článek je poskytován i k dalšímu a opětovnému užití. Článek tedy lze šířit (vystavit na internetu), kopírovat (vytvářet další kopie díla), měnit nebo zpracovávat (změnit některé části článku nebo jej např. spojit s jiným) apod., konkrétní způsoby budou záležet na udělené licenci (typicky Creative Commons).

Užitečné odkazy

OpenAccess.cz - český informační portál

OpenAIRE - evropská infrastruktura pro podporu zavádění Open Access

DOAJ - Directory of Open Access Journals - adresář časopisů v režimu Open Access

SUBER, Peter. Open access. Cambridge: MIT Press, 2012. ISBN 02-625-1763-9

UK Open Access Implementation Group - web britské skupiny pro vývoj národní strategie implementace OA


nahoru