| | | |


Informace pro fakulty

Masarykova univerzita umožnila od 1. ledna 2012 směrnicí č. 7/2011 svým zaměstnancům vkládat vědecká díla do univerzitního repozitáře. Tímto zajišťuje zodpovědné vykonávání majetkových práv k těmto dílům a jejich bezpečnou archivaci.

Tuto směrnici nahradila s platností od 1. března 2013 nová směrnice MU č. 4/2013 Repozitář zaměstnaneckých děl, která upravila pravidla vkládání podle potřeb zjištěných v prvním roce provozu.

Vkládání děl

Zda je vkládání zaměstnaneckých děl do repozitáře povinné či nikoliv, případně v jakém rozsahu, stanoví vedoucí hospodářského střediska (HS). Autoři sami navrhují míru zpřístupnění svých zaměstnaneckých děl, k čemuž mohou využívat soubor licencí Creative Commons

Směrnicí MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě je výkon majetkových práv implicitně ponecháván autorům zaměstnaneckých děl v případě článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících z konferencí (mimo výstupů, které vydává sama MU), a autorem navržená práva jsou proto přímo uplatnována (bez dalšího schvalování). Vedoucí hospodářského střediska však může upravit vnitřním předpisem výkon majetkových práv k dílu vznikajícím v rámci HS (např. ponechat výkon majetkových práv na autorech i u jiných druhů výsledků, nebo naopak omezit výkon majetkových práv i u článků v časopisech a příspěvků ve sbornících). Pokud taková vnitřní norma existuje, řídí se pravidla vkládání a zpřístupňování souborů v repozitáři touto normou. U děl vložených do repozitáře, u kterých si MU (resp. HS) ponechává výkon majetkových práv, podléhá autorem nastavená míra zpřístupnění schválení příslušným HS (tj. obvykle koordinátorem pro repozitář dané fakulty).

Do repozitáře MU mohou zaměstnanci vložit také své soukromé odborné texty (tj. díla, která nevznikla jako zaměstnanecká), případně studenti svá díla školní. Do repozitáře MU však nejsou ukládány závěrečné práce studentů (včetně disertačních prací) nebo habilitační práce, které podléhají jiným právním podmínkám a MU má pro ně zřízeny zvláštní archivy.

Univerzitní repozitář je taktéž vysoce způsobilý uchovávat vědecké texty a data v souladu s požadavky evropských programů, zejména s požadavky Rámcového programu pro inovace a výzkum EU Horizon 2020 a publikace v režimu Open Access.

Na koho se obrátit?

Pro jakékoli dotazy k repozitáři nebo agendě Open Access je možno kontaktovat Mgr. Michala Petra (petr@rect.muni.cz, tel.: 54949 5887), pro schvalování práv k souborům vloženým do repozitáře pak primárně své fakultní koordinátory, kteří ke schvalování mají potřebné pověření: 

ESF - Mgr. Jiří Poláček, Jiri.Polacek@econ.muni.cz
FF - Mgr. Vendula Hromádková, hromadkova@phil.muni.cz
FI - Ing. Dana Komárková, dkomar@fi.muni.cz
FSpS - Ing. Zuzana Sajdlová, sajdlova@fsps.muni.cz
FSS - Ing. Alena Raisová, raisova@fss.muni.cz
LF - Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, vposp@med.muni.cz
PedF - Mgr. Monika Foltánová, foltanova@ped.muni.cz
PrF - Mgr. Petra Georgala, Petra.Georgala@law.muni.cz
PřF - Alan Kuběna, akubena@sci.muni.cz

Znění souvisejících směrnic MU, powerpointové prezentace z uskutečněných seminářů, FAQ a nápovědu k technické stránce problematiky naleznete na dokumentovém serveru v sekci Repozitář, příp. v nápovědě v IS k repozitáři.


nahoru