| | | |


Možnosti podpory na MU

1. Finanční podpora pro přípravu projektu do H2020 - při přípravě projektové žádosti do H2020 je možné využít finanční prostředky z interní grantové agentury MU v rámci programu podpory výzkumu GAMU. Prostředky z GAMU mohou být využity na úhradu nákladů za konzultační a editorské služby, schůzky s partnery projektu atd.

2. Osobní konzultace příležitostí v H2020 a pomoc při přípravě návrhu projektu

OV RMU nabízí osobní konzultace výzkumníkům a výzkumným skupinám k pravidlům, podmínkám a možnostem zapojení v programu H2020 (popř. technické informace k Participant Portal, vytvoření osobního účtu atp., kontaktujte Idu Součkovou Olšovou, Michaelu Pavlíkovou nebo Radku Martincovou. Je možné připravit cílené informace dle vašeho odborného zaměření.

Pokud máte zájem o pomoc při přípravě návrhu projektu do H2020 (zejména proof-reading projektů, pomoc s koordinací konsorcia, kontrola formální správnosti, zajištění požadované návaznosti na evropské a národní strategické dokumenty atp.), kontaktujte Michaelu PavlíkovouRadku Martincovou (projekty ERC a MSCA) nebo Idu Součkovou Olšovou (konsorciální projekty – II. a III. pilíř H2020).

3. Workshopy, semináře - OV RMU pravidelně organizuje semináře pro výzkumníky i administrativní pracovníky. Informace o připravovaných seminářích jsou zveřejňovány v sekci Aktuality a v pravidelném měsíčním Newsletteru.

4. Specifická podpora pro ERC granty - pro přípravu ERC grantů bylo vytvořeno specifické schéma podpory, v rámci něhož jsou nabízeny specializované workshopy či individuální konzultace se zahraničním expertem.  

 5. Podpůrné dokumenty - k podání návrhů projektů vytvořil OV RMU několik podpůrných dokumentů: 

  • Metodický list k H2020 - "Příprava a podání návrhu projektu v programu EK Horizon 2020"obsahuje základní informace o postupu při podání návrhu projektu. Metodický list má dvě  části - návod, jak podat projekt včetně základních informací k přípravě rozpočtu, přílohou je obrazová část s postupem, jak vyplňovat projektovou žádost na Participant Portal.
  • H2020 v kostcedokument obsahuje detailnější informace ke struktuře programu, základním pravidlům financování a typům aktivit. 
  • ERC Support Scheme - "Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů"

nahoru