| | | |


Marek Talába

Detekce vodíkových radikálů v plazmatu

Výstupmi tohto projektu je zistenie absolútnych koncentrácii atomárneho vodíku v dielektrickom bariérovom výboji (DBD) budenom za atmosférického tlaku v rôznych zmesiach vodíka a kyslíka pre rôzne parametre sústavy, ako prietok pracovných plynov, napätie generútoru alebo fáza výboja. Okrem toho bolo zistené, že pri zhášaní excitovaných stavov kryptónu sa neuplatňujú trojné zrážky, čo je dôležitý výsledok pre správnu kalibráciu merania vodíkových radikálov. Naviac boli vodíkové radikály namerané vo vyhrievanom atomizátore taktiež v závislosti na rôznych parametroch sústavy a tieto dáta sú v súčastnosti v stave vyhodnocovania. Výsledky boli publikované na konferencii ICPIG (viz 4. bod správy) a spísaný článok "Concentration of atomic hydrogen in a dielectric barrier discharge measured by two-photon absorption fluorescence" je pripravený na odoslanie do časopisu Plasma Sources, Science and Technology.

Bola študovaná fluorescencia vodíkových atómov v plazme a boli namerané a vyhodnotené absolútne koncetrácie vodíkových atómov v DBD v rôznych plynných zmesiach. Nad rámec projektu prebehlo rozsiahle meranie trojných zrážok kryptónu potrebné pre kalibráciu fluorescenčnej metódy, ktorého vyhodnotenie sa taktiež podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Naviac boli vodíkové radikály detekované i vo vyhrievanom atomizátore.


nahoru