| | | |


Monika Stanková

MikroRNA a jejich cirkulující formy u mnohočetného myelomu

V rámci riešenia tohto projektu som stanovila a porovnala expresné profily miRNA v plazmatických bunkách, plazme KD a séra PK u 5 pacientov pri diagnóze MM. Analýzou týchto profilov som identifikovala miR-34c, ktorá je odlišne exprimovaná v MM bunkách a plazme KD v porovnaní so sérom PK. V ďalších funkčných in vitro experimentoch sa snažím zistiť, či sa miR-34c v MM bunkách účastní regulácie proliferácie, bunkového cyklu alebo apoptózy. Po úspešnej transfekcii pomocou premiR-34c mimic som stanovila rastové krivky bunečnej línie RPMI-8226 transfekovaných aj neovplyvnených buniek, na základe ktorých som zistila, že navýšenie expresie miR-34c nemá na proliferáciu MM buniek signifikantný vplyv. Stanovením expresných profilov miRNA v plazmatických bunkách, plazme KD a séra PK sme získali informácie o skupine miRNA, ktoré by sa mohli účastniť patológie MM. Pre identifikáciu konkrétnej miRNA sú nutné ešte ďalšie funkčné analýzy, ktoré sú súčasťou mojej diplomovej práce.


nahoru