| | | |


Romana Ševčíková

Modulace kardiomyogeneze opioidovými peptidy

Během řešení projektu byla sledována genová a proteinová exprese kappa a delta opioidních receptorů a vliv opioidních peptidů na kardiomyogenezi in vitro, konkrétně dynorfinu B, dynorfinu A, methionin-enkephalinu, leucin-enkephalinu. Dále, oproti návrhu projektu, byl sledován také vliv dynorfinu A/B navázaných na tzv. penetrační peptidy, které by měly usnadnit prostup látek přes buněčnou membránu. Jako pozitivní kontrola, agonista kappa opioidních receptorů, byla použita malá organická molekula U50,488. Primárně bylo ověřeno, že aplikované koncentrace testovaných látek nemají signifikantní vliv na viabilitu buněk. Dle návrhu projektu byla detekována úroveň exprese genů specifických pro pluripotentní fenotyp a kardiomyogenní fenotyp buněk pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce, čímž byla ověřena funkčnost použitého modelu pro sledování kardiomyogeneze in vitro a správný výběr buněčné linie, především pak vliv různých koncentrací vybraných opioidních peptidů na kardiomyogenezi. Dále byla pomocí metody western blot sledována hladina proteinu těžkého řetězce myozinu α a β. Bylo sledováno, zda není vlivem opioidních peptidů podpořena diferenciace kmenových buněk do jiného buněčného typu, než jsou kardiomyocyty. Nad rámec návrhu projektu byla detekována také exprese kappa a delta opioidních receptorů, jejich buněčná lokalizace a změna jejich exprese v průběhu diferenciace do kardiomyocytů a pod vlivem opioidních peptidů. U buněčné linie myších kmenových buněk R1 byla detekovaná exprese opioidních receptorů, která se v průběhu kardiomyogeneze in vitro zvyšovala. Buněčná lokalizace byla pomocí imunocytochemie detekována především na vnitřní jaderné membráně, méně na vnější buněčné membráně. Tyto údaje o výskytu kappa a delta opioidních receptorů napomáhají k vysvětlení průběhu kardiomyogeneze in vitro a k všeobecnému ponětí o výskytu těchto receptorů. Jejich buněčná distribuce je také důležitá z hlediska zacílení terapeutik v případném návrhu terapeutické aplikace a také k ověření vybraných metod a protilátek pro samotnou detekci opioidních receptorů u jiných buněčných linií a tkání nejen ve vztahu ke kardiomyogenezi, ale i v souvislosti s CNS. Výsledky byly prezentovány na dvou mezinárodních konferencích, kde se setkaly s velkým zájmem. Výsledky jsou připraveny ve formě manuskriptu k opublikování v časopisu s impaktovým faktorem.

 


nahoru