| | | |


Martin Krkoška

Úloha kyseliny dokosahexaenové v regulaci apoptózy nádorových buněk tlustého střeva

Výsledky získané během řešení projektu přispěly k objasnění molekulárních mechanismů, které jsou zodpovědné za modulaci apoptózy indukované DHA u lidských nádorových buněk tlustého střeva. Tyto výsledky byly prezentovány Martinem Krkoškou na dvou konferencích zaměřených na studovanou problematiku, na semináři Oddělení Experimentální biologie živočichů a imunologie (dříve Oddělení fyziologie a imunologie živočichů), ÚEB, PřF, na semináři Oddělení cytokinetiky, Biofyzikálního ústavu AV ČR. Získané výsledky budou tvořit podstatnou část diplomové práce Martina Krkošky a budou využity v manuscriptu plánovaném odeslat do zahraničního impaktovaného časopisu.

V rámci tohoto projektu byly získány nové originální výsledky demonstrující schopnost DHA indukovat nárůst množství významné regulační molekuly, cytochromu c, v lidských nádorových buňkách odvozených z různých stádií vývoje nádoru. Byla prokázána funkční úloha ROS v modulaci množství cytochromu c v buňkách ovlivněných DHA a dále prokázána souvislost s probíhající apoptózou. Experimenty proběhly ve shodě s celkovým plánem, vytýčené cíle byly splněny a získané výsledky byly aktivně prezentovány. 


nahoru