| | | |


Jana Hurychová

Změny v patogenitě entomopatogenních hlístic

Projekt se zabýval entomopatogenními hlísticemi, které se používají v biologickém boji s hmyzími škůdci. Byly provedeny experimenty zkoumající vliv stáří infekčních jedinců dvou izolátů druhu Steinernema carpocapsae (PB a R1) na jejich patogenitu (jedná se o izoláty z různých lokalit). Byl zkoumán vývoj patogenity u vybrané generace infekčních jedinců v závislosti na čase a patogenita různých generací hlístic postupně se uvolňujících z kadáveru hostitele. Úspěšná invaze hlístic se projevila změnou zabarvení hostitele díky symbiotickým bakteriím hlístic. Část hlístic byla také dochována do další generace pro zachování laboratorního chovu. Pro porovnání byl použit další druh entomopatogenních hlístic - Heterorhabditis bacteriophora, nákaza tímto druhem se projeví odlišným zabarvením hostitele a také bioluminiscencí kadáveru. Experimenty se dvěma druhy entomopatogenních hlístic byly prováděny na dvou modelových hostitelských organismech, a to na Galleria mellonella a Drosophila melanogaster. Dosažené výsledky byly konzultovány s předními odborníky během pracovního pobytu na Stockholmské univerzitě ve Švédsku a na Entomologickém ústavu AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Následně byly plánované experimenty rozšířeny o metodu qPCR, která je vhodná pro bližší poznání podstaty rozdílů mezi jednotlivými izoláty entomopatogenních hlístic. Tato metoda umožňuje sledovat množství exprimovaných genů během procesu hledání hostitele. Výsledky z těchto pokusů budou uvedeny v diplomové práci, jejich realizace by nebyla možná bez podpory tímto projektem.


nahoru