| | | |


Viera Sláviková

Vplyv hypoxie na bunkovú diferenciáciu indukovanú pomcou kyseliny all-transretinovej a inhibítorov LOX/COX u buniek osteosarkómu

Jednou z typických čŕt nádorových buniek je nepochybne porucha schopnosti diferencovať do terminálnych štádií charakteristických pre dané tkanivo. S touto poruchou je spojený vysoký proliferačný potenciál, ktorého následkom je nekontrolovaný nárast masy nádorovo transformovaných buniek. Jedným zo sľubných terapeutických prístupov pri liečbe onkologických pacientov je indukcia diferenciácie týchto buniek. V posledných rokoch sa v problematike nádorovej terapie venuje veľká pozornosť mikroprostrediu, v ktorom sa nádorové bunky nachádzajú. Typicky sa jedná hlavne o nedostatok kyslíka - hypoxiu, ktorá výrazne ovplyvňuje reakciu buniek na podávanú liečbu. Cieľom projektu bolo zistiť, aký vplyv má hypoxia na schopnosť kyseliny all-trans retinovej indukovať diferenciáciu nádorových buniek osteosarkómu. Výsledky realizovaných experimentov ukazujú, že hypoxické prostredie má negatívny vplyv na účinky kyseliny all-trans retinovej. Bunky kultivované pri zníženom obsahu kyslíka vykazovali vyšší stupeň proliferácie v porovnaní s bunkami kultivovanými v štandardných in vitro podmienkach. Vplyv hypoxie na schopnosť kyseliny all‑trans retinovej indukovať diferenciáciu nebol jednoznačne preukázaný a ako ukazujú výsledky našej pracovnej skupiny, tento vplyv sa líši v závislosti na použitej bunkovej línii. Táto skutočnosť naznačuje, že odpoveď buniek na zmeny v mikroprostredí záleží na type nádoru a pravdepodobne aj na konkrétnej bunkovej línii. Pre lepšie porozumenie dejov odohrávajúcich sa pod vplyvom rôznych kultivačných podmienok bude vhodné realizovať ďalšie experimenty.


nahoru