| | | |


Jana Jurečková

Epigenetický stav chromatinu proteinové podjednotky telomerázy v modelových rostlinách Nicotiana

Konce eukaryotických chromozomů jsou tvořeny telomerami. Jedná se o speciální nukleoproteinové struktury, díky kterým nejsou konce chromozomů rozpoznávány jako dvouřetězcové zlomy DNA a nepodléhají tak reparačním procesům. Telomery také chrání kódující úseky genomu před ztrátou při replikaci DNA. V proliferujících pletivech/tkáních je vysoká aktivita telomerázy, enzymového komplexu prodlužujícího telomery.

Nicotiana tabacum(tabák viržinský) představuje z hlediska studia telomer a telomerázy unikátní systém, v jeho genomu byly detekovány tři sekvenční varianty kódující proteinovou podjednotku telomerázy NtTERT zodpovědnou za prodlužování telomer podle telomerové RNA.

Ze získaných dat vyplývá, že pro aktivitu telomerázy je determinující varianta NtTERT-C/t, varianta NtTERT-D je pravděpodobně zapojena do negativní regulace telomerázy v rostlinných pletivech. Byl prokázán specifický vliv auxinů (rostlinných hormonů)na transkripci variant NtTERT; klíčení semenáčků N. tabacum v jejich přítomnosti podpořilo transkripci varianty NtTERT-C/t. Epigenetická studie ukazuje na rozdílné histonové modifikace asociované s chromatinem v telomeráza-pozitivních a telomeráza-negativních pletivech. Tyto výsledky, stejně jako studium methylace DNA v regulačních oblastech genu NtTERT budou předmětem dalšího výzkumu.

Předpokládá se, že výsledky získané v rámci této práce budou publikovány v odborném vědeckém časopise.


nahoru