| | | |


Marek Hampl

Analýza kmenových nádorových buněk gliomů

Gliomy jsou považovány za nejvíce maligní nádory mozku vůbec. Běžná léčba tohoto onemocnění sestává z chirurgického odstranění nádoru a následné chemoterapie. Nicméně, u pacientů trpících tímto závažným onemocněním, dochází velmi často k opětovnému rozvoji nádoru. Za zdroj je v tomto případě považována existence tzv. nádorových kmenových buněk (CSCs – cancer stem cells), které nejsou likvidovány standardní terapií (shrnuto ve Šlampa et al., 2010). Za účelem studování problematiky nádorových kmenových buněk byly vyvinuty speciální myší modely a buněčné linie. Takovou linií používanou pro výzkum gliomů je myší buněčná linie GL261, která je z hlediska vlastností nejvíce podobná liniím lidským (Newcomb and Zagzag, 2009). Pro získávání populace buněk, která je potenciálně obohacená o nádorové kmenové buňky, je používána strategie tzv. sidepopulation (vedlejší populace). Buňky, nacházející se v této vedlejší populaci by měly, na rozdíl od buněk v majoritní populaci, exprimovat více transmembránových proteinových pump z rodiny ABC transportérů, především ABCG2 (BCRP). Velmi vysoká exprese BCRP je typická právě pro kmenové buňky. Této vlastnosti je využíváno pro vylučování fluorescenčních substrátů z buněk, které by mělo být efektivnější právě u buněk vedlejší populace, a zároveň zablokování těchto transportérů specifickými inhibitory by mělo zajistit splynutí obou populací do jedné. Námi zjištěné hodnoty exprese BCRP byly vysoké jak na úrovni mRNA, tak na proteinové úrovni.Bylo zjištěno, že vedlejší populace byla tvořena 5,5 % buněk. Po zablokování specifickým inhibitorem BCRP se populace zmenšila na 2,6 %. Pomocí metody FACS (fluorescence activated cell sorting) na průtokovém cytometru byly buňky analyzovány na přítomnost dalších kmenovostních a progenitorových povrchových markerů, a to CD15, CD133 a A2B5. Tyto markery však byly exprimovány jen na velmi malém počtu buněk, CD15 (0,1 % buněk), CD133 (0,1 % buněk), A2B5 (0,1 % buněk). Podobně nízké hodnoty byly pozorovány také u dvojitě pozitivních buněk, kde byla současně sledována exprese BCRP a zmíněných povrchových markerů. Na základě těchto výsledků lze říci, že metoda vedlejší populace není v tomto případě vhodná pro identifikaci nádorových kmenových buněk a stejně tak BCRP není vhodným markerem daných buněk.


nahoru