| | | |


Pavlína Elčknerová

Vliv přirozené imunity na ornamentaci a kondici ptáků

Oxidační vzplanutí je proces vrozené imunity, při kterém fagocyty vytvářejí reaktivní kyslíkové metabolity s využitím enzymu myeloperoxidázy za účelem zničení cizorodé částice. Ptačí fagocyty ale neobsahují tento enzym, proto bylo pro měření jejich oxidačního vzplanutí potřeba využít mnohem citlivější luminofor - Pholasin®. Reakce tvorby kyslíkových metabolitů je velmi rychlá, maxima je dosaženo během několika sekund.  Touto metodou bylo měřeno oxidační vzplanutí fagocytů u vlaštovky obecné (Hirundo rustica) po aktivaci lipopolysacharidem. Analyzovány byly krevní vzorky odebrané v ranních a dopoledních hodinách dospělým vlaštovkám a měřena byla velikost píku kinetické reakce odpovídající aktivitě fagocytů. Výsledky naznačují závislost mezi denní dobou a aktivitou fagocytů, přičemž během dopoledních hodin oxidační aktivita fagocytů několikanásobně vzrůstá. Naměřené údaje budou následně analyzovány ve vztahu k počtu leukocytů i k dalším parametrům kondice. 

Dále byla stanovena celková aktivita komplementu pomocí luminiscenčních bakterií E. coli ve vzorcích plazmy vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Tato metoda prokázala úbytek 50% bakterií E. coli způsobený aktivitou komplementu v průměru za 40 minut. Tyto hodnoty byly porovnány s dalšími parametry jedinců, jako je barva hrdla, barva hrudi, délka ocasních per, délka tarsu a váha. Výsledky nejsou statisticky průkazné, a proto je naplánované další měření zamrazených vzorků na jiných jedincích, aby bylo možné predikci komparace potvrdit nebo vyvrátit.


nahoru