| | | |


Monika Dúcka

Analýza buněčných procesů přispívajících k nádorové progresi buněk prsního karcinomu s deregulovanou hladinou proteinu B-Myb

Protein B-Myb patří do proteinové rodiny transkripčních faktorů MYB regulujících procesy proliferace, diferenciace a přežívání buněk. B-Myb, na rozdíl od ostatních členů proteinové rodiny MYB, bývá exprimován ve všech proliferujících buňkách. Podílí se na regulaci S a G2 fáze buněčného cyklu a aktivuje transkripci některých antiapoptotických genů (Bcl2, ApoJ/clusterin, survivin). Zvýšená exprese proteinu B-Myb může vést k deregulaci buněčného cyklu a k lepšímu přežívání nádorových buněk. Cílem našeho projektu bylo objasnit mechanizmus, kterým protein B-Myb ovlivňuje fenotyp buněk prsního karcinomu bazálního subtypu se zaměřením na procesy ovlivňující nádorovou progresi. Připravili jsme nezávislé klony buněk prsní linie MDA-MB-231 ektopicky exprimující B-Myb. Zjistili jsme, že zvýšená hladina proteinu B-Myb 1) nemění proliferační aktivitu ani buněčný cyklus 2) indukuje vyšší citlivost buněk k působení chemoterapeutik doxorubicin, cisplatina a trail a 3)snižuje migrační aktivitu buněk v porovnání s kontrolními buňkami.


nahoru