| | | |


Podpora přípravy mezinárodních výzkumných projektů

Podpora přípravy mezinárodních grantových projektů může nabývat dvou podob:

1) Podpůrné schéma pro ERC granty -

Aktivity spojené s podpůrným schématem ERC projektů jsou financovány přímo z RMU a nevztahuje se na ně níže uvedený postup pro aplikaci v rámci Pravidel PPV.

Detailní pravidla podpory jsou uvedena v dokumentu Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů.

 

2) Granty na podporu přípravy mezinárodních výzkumných projektů

 Z projektu nelze hradit náklady spojené se získáváním předběžných dat!

 HARMONOGRAM PRO ROK 2017

 • Termín příjmu návrhů...výzva průběžná
 • Hodnoticí lhůta...průběžná

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI

 • žádost se vyplňuje přes elektronické prostředí ISEP.
 • na RMU je potřeba doručit:
  1. Vyplněný formulář žádosti (ke stažení v ISEP) podepsaný navrhovatelem,
  2. Životopis navrhovatele s uvedením dosud získaných grantů,
  3. Vyjádření/souhlas nadřízeného pracovníka (formulář není definován),
  4. Evidenční záznam navrhovaného projektu 3a,3b.

PRAVIDLA

 • Pravidla jsou k dispozici zde.

Níže je uvedený stručný výtah z pravidel:

 • Grantový návrh, na jehož přípravu je žádána podpora, musí být předkládán mezinárodní grantové agentuře.
 • Grantový návrh, na jehož přípravu je žádána podpora, musí být zaměřen na výzkum (badatelský, aplikovaný nebo kombinace obého).
 • Navrhovatel/spolunavrhovatel projektu musí být pracovník MU zabývající se výzkumem.
 • Navrhovatelskou/spolunavrhovatelskou institucí projektu musí být MU.
 • V případě, že se bude jednat o konsorciální projekt (MU jako hlavní navrhovatel nebo MU jako spolunavrhovatel) musí být v době podání žádosti známi spolunavrhovatelé.
 • Projekt, na jehož přípravu je žádána podpora, musí mít jasně formulovány cíle a strategii řešení.
 • Projekt, na jehož přípravu je žádána podpora, musí mít stanoven předběžný rozpočet.
 • Součástí žádosti o podporu musí být vyjádření/souhlas nadřízeného pracovníka žadatele, případně proděkana, do jehož kompetence spadá na dané fakultě výzkum.

Maximální výše podpory může být v případě, že pracovník MU bude hlavním navrhovatelem projektu 400 000,- Kč a v případě, že bude pracovník MU spolunavrhovatelem 200 000,- Kč.

Podpořeny mohou být i projekty, které budou aplikovat pouze na dílčí část přípravy projektu (např. na jazykovou korekturu aj.)

 

Žadatel také musí v žádosti závazně uvést termín, ve kterém bude návrh projektu odeslán do grantové soutěže.


nahoru