| | | |


Mezioborové výzkumné projekty

Hlavními hodnotícími kritérii bude mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu. Podmínkou přidělení finančních prostředků je předložení takového badatelského záměru, který předpokládá publikační, patentové nebo další kvalitní výstupy badatelského nebo aplikovaného výzkumu.

Maximální výše podpory pro 1 projekt je 5 000 000,- Kč na 3 roky. Předpokládá se udělení maximálního počtu 4 projektů v jednom roce.


 

 The Guide for applicants in English is avaible here.

Proposal form in english.

Affirmation


SOUTĚŽ PRO ROK 2018


 Pravidla pro rok 2018 naleznete zde.

 

HARMONOGRAM PRO ROK 2018

  • vyhlášení soutěže: 5. 9. 2017
  • termín pro podání žádostí o podporu: 31. 10. 2017
  • hodnoticí lhůta: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2018
  • vyhlášení výsledků: 28. 2. 2018
  • zahájení realizace: 1. 3. 2018
  • termín pro podání průběžné zprávy: každoročně do 31. 3.
  • termín pro podání závěrečné zprávy: 3 měsíce po ukončení projektu

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ

1/ Založte návrh projektu v ISEPu (lze zvolit zvolit šablonu Program podpory výzkumu: Mezioborové výzkumné projekty).

2/ Formulář návrhu vyplňte. Finální verzi nahrajte do záložky „Dokumenty“ v ISEPu.

3/ Do záložky "Dokumenty" v ISEP také vložte povinné přílohy: životopisy klíčových členů týmu (maximálně 5)  a čestné prohlášení.

4/ V záložce "Rozpočet" v ISEP, vyplňte rozpočet a uveďte stručné zdůvodnění předpokládaných nákladů; v záložce "Lidé" uveďte odpovědné spoluřešitele.

5/ V záložce "Schvalování" v ISEP uzavřete návrh, vytiskněte průvodku(za všechna zapojená HS) a nechte podpisem schválit na úrovni HS

6/ V záložce "Schvalování" vytiskněte a podepište Rozpočet projektu a doručte současně s projektem na OV RMU.

7/ Vytištěnou a podepsanou žádost, rozpočet projektu, životopisy a čestné prohlášení doručte na OV RMU nejpozději 31.10.2017 (kontaktní osobou je Mgr. Jana Hájková)

Návrh projektu

Čestné prohlášení k mezioborovým projektům

 


nahoru