| | | |


Ukončení kurzu

Kurz bude ukončen zápočtem a v případě úspěšného ukončení udělením dvou kreditů.

 

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu jsou tyto:

  1. Splnění 70% účasti ve výuce.
  2. Úspěšná obhajoba vlastního návrhu projektu.

 

Ad 1. % účast bude stanovena jako podíl počtu absolvovaných hodin výuky z celkové hodinové dotace kurzu krát 100%. U uchazečů zařazených do kurzu dodatečně v průběhu realizace kurzu bude pro  splnění podmínky docházky potřeba dodržet účast na 70% z celkové hodinové dotace kurzu. Účast na výuce bude dokládána podpisem na prezenčních listinách a případným uvedení počtu absolvovaných hodin z daného bloku. 

Do účasti se nebude započítávat absolvování kurzu Stop prokrastinaci.

 

Ad 2. Každý účastník sepíše návrh projektu do programového schématu MSCA.

Kompletní vlastní návrh projektu bude třeba předložit do 26. 7. 2015 na OV RMU (elektronickou formou na e-mail navratilova@rect.muni.cz či vložením do odevzdávárny kurzu, označený jménem navrhovatele projektu a identifikací kurzu). Souběžně s návrhem také jméno odborníka, který bude schopen a ochoten projekt posoudit po věcné stránce, např. zkušený kolega v týmu či spolupracující odborník, školitel.

Hodnotící proces bude představovat zjednodušenou obdobu klasického hodnotícího procesu. Formální stránku, nerozpornost informací v návrhu projektu apod. zhodnotí OV RMU. Věcnou stránku poté navržený expert v oboru. Experti budou mít k dispozici od OV RMU zjednodušený hodnotící formulář. Hodnotící posudky poté dodají na OV RMU, která hodnocení zkompletuje a předá Vám, frekventantovi. Na vlastní posouzení návrhu projektu budou mít hodnotitelé (expert, OV RMU) 3 týdny. Návrhy projektů budou hodnotitelům předány 30. 7. 2015 a termínem pro odevzdání hodnocení do 20. 8. 2015.

Také každý účastník kurzu dostane ke zhodnocení jeden návrh projektu jiného účastníka (dle výběru OV RMU). Ten posoudí po věcné stránce, obdobným způsobem a v termínech jako navržení experti.

Všechny výsledné posudky budou účastníkům semináře zpřístupněny do 21. 8. 2015.

Definitivní hodnocení návrhů projektů bude určeno po závěrečné obhajobě projektů.

 

! Upozorňujeme, že neoriginální návrhy projektů (připravené kompletně či většinovým podílem někým jiným) budou v průběhu formálního posouzení návrhů vyřazeny z dalšího hodnotícího procesu !

 

Harmonogram -  návrhy projektů:

Seminární blok "Příprava projektů MSCA": 25. 6. 2015

Odevzdání kompletních návrhů projektů na OV RMU: 26. 7. 2015

Odeslání návrhů hodnotitelům (zajišťuje OV RMU): 30. 7. 2015

Odevzdání hodnotících posudků: 20. 8. 2015

Předání posudků účastníkům sem. (zajišťuje OV RMU): 21. 8. 2015

Závěrečná obhajoba návrhů projektů: 28. 8. nebo 4. 9. 2015

 

 

 

 

 


nahoru