| | | |


Metodické vedení uznávání zahraničního vzdělání v doktorském studijním programu

Obecný postup k uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání, který je pro žadatele o nostrifikaci závazný, je uveden na stránkách muni.cz. Agendu nostrifikace doktorského studia administruje Odbor výzkumu, nostrifikaci ostatních typů studia zajišťuje Studijní odbor


Postup při administraci žádosti o uznání vzdělání v doktorském studijním programu


Po obdržení kompletní žádosti Odbor výzkumu zasílá dokumentaci k posouzení na relevantní fakultu. Opatření rektora č. 5/2009 stanovuje fakultám pro vyřízení žádosti o posouzení vzdělání lhůtu v délce 15 dní. Za účelem urychlení jejich vyřízení jsou žádosti o posouzení zasílány elektronicky k rukám proděkana a referentky pro DSP dané fakulty. Email je doplněn skenem kompletní dokumentace poskytnuté žadatelem o uznání vzdělání.

Příslušná fakulta dle předložených dokladů posoudí, zda vzdělání uchazeče získanému na zahraniční vysoké škole odpovídá obsahově obdobný program a obor MU, včetně rozsahu znalostí a dovedností, a zda úroveň vzdělání na vysoké škole, která diplom vydala, je srovnatelná s úrovní typickou pro MU. Proděkan pro DSP poté zasílá na Odbor výzkumu své explicitní stanovisko, jakému konkrétnímu programu a oboru na MU vzdělání absolventa zahraniční vysoké školy odpovídá a zda mu lze vzdělání uznat.

Na základě tohoto vyjádření Odbor výzkumu žadateli o nostrifikaci vydá rozhodnutí o uznání vzdělání získaného na zahraniční vysoké škole a případně také osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.


Uznávání vzdělání zahraničních výzkumníků ze třetích zemí


Postup při uznávání vzdělání zahraničních výzkumníků ze třetích zemí vychází z Pokynu kvestora č. 10/2008 "Zaměstnávání výzkumných pracovníků ze třetích zemí na Masarykově univerzitě" a je ošetřen metodikou Personálního odboru RMU


nahoru