| | | |


Statut Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity

Článek 1

Vznik Etické komise pro výzkum

Etická komise pro výzkum je zřízena opatřením rektora Masarykovy univerzity č. 10/2015 ze dne 21. října 2015

 

Článek 2

Působnost Etické komise pro výzkum

 (1)      Etická komise pro výzkum Masarykovy univerzity (dále jen „Komise“) je nezávislým multidisciplinárním orgánem MU a je nedílnou součástí systému pro zajištění kvality a dodržování etických standardů výzkumu na Masarykově univerzitě (dále jen „MU“).

(2)      Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na MU zahrnujícího zejména lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu) s výjimkou činností spadajících do působnosti ostatních etických komisí působících na MU.

(3)      Komise jedná na podnět navrhovatele, resp. hlavního řešitele výzkumného projektu vyžadujícího posouzení, který je zaměstnancem nebo studentem MU, jiného zaměstnance nebo studenta MU nebo z vlastní iniciativy.

 

Článek 3

Členství v Komisi

(1)      Členství v Komisi vzniká jmenováním. Členy Komise jmenuje rektor na návrh prorektora pro výzkum a po schválení Vědeckou radou MU. Členové Komise mají povinnost aktivně se podílet na její činnosti.

(2)      Členem Komise může být jmenována pouze osoba, která:

a)    je zaměstnancem MU;

b)    vyjádří souhlas se svým členstvím v Komisi;

c)    přijme povinnost mlčenlivosti o obsahu posuzovaných projektů tak, aby nemohlo dojít ke zneužití informací obsažených v projektu;

d)    se zaváže předem deklarovat jakýkoliv střet zájmu, kdykoliv by k němu mohlo dojít v souvislosti s členstvím v Komisi.

(3)      Funkční období členů Komise je pětileté. Člen Komise může být jmenován opakovaně. Seznam členů Komise je uložen u tajemníka Komise a je zveřejněn na webových stránkách MU.

(4)      Činnost Komise řídí její předseda, případně jím pověřený člen Komise. Předsedu Komise jmenuje rektor na návrh většiny členů Komise.

(5)      Členství v Komisi zaniká odvoláním, odstoupením člena na jeho vlastní písemnou žádost, zánikem pracovněprávního vztahu k MU nebo úmrtím člena.

 

Článek 4

Činnost Komise

(1)      Posláním Komise je zajištění ochrany důstojnosti, svobod, zdraví, kvality života a bezpečnosti všech osob, které se účastní výzkumu.

(2)      Základní činností Komise je dohled nad uplatňováním a dodržováním etických standardů výzkumu prováděném v rámci MU a zahrnujícím lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu).

(3)      Při Komisi působí tajemník Komise jmenovaný rektorem. Tajemník poskytuje Komisi stanoviska k souladu posuzovaných návrhů projektů s právními předpisy a ve spolupráci s předsedou Komise zajišťuje její běžnou agendu.

(4)      Komise v rámci své působnosti na MU zejména:

a)    zajišťuje, že všechny výzkumné projekty z jakýchkoliv důvodů vyžadující posouzení etických aspektů, které jí byly předloženy k vyjádření, budou hodnoceny kompetentním, objektivním a nezávislým procesem;

b)    posuzuje, zda Komisi předložený návrh výzkumného projektu je v souladu s etickými standardy, a vydává o tom písemné vyjádření;

c)    je oprávněna monitorovat průběh výzkumného projektu, ke kterému vydala doporučující vyjádření;

d)    posuzuje, zda výzkum prováděný na MU zahrnující lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu) odpovídá etickým standardům a zda je přitom respektována důstojnost, svoboda, zdraví, kvalita života a bezpečnost všech osob účastnících se výzkumu.

e)    věnuje zvláštní pozornost ochraně zranitelných nebo závislých osob, které se účastní výzkumu.

(5)      Komise se účastní veřejné diskuze o směřování výzkumu a o otázkách týkajících se etiky výzkumu.

(6)      Komise poskytuje na vyžádání výzkumným pracovníkům MU a studentům konzultace týkající se rozeznávání možných etických rizik ve výzkumu a relevantních preventivních nebo nápravných opatření.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1)      Jednání Komise se řídí jejím jednacím řádem.

(2)      Tento Statut Etické komise pro výzkum nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

 

V Brně dne 21. října 2015

 

Mikuláš Bek

rektor


nahoru