| | | |


Jednací řád EKV

Článek 1

Jednání komise

(1)      Jednání Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity (dále jen komise)  svolává a řídí předseda, nebo jím pověřený člen.

(2)      Komise je usnášeníschopná pro účely posuzování návrhu projektu, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, v ostatních případech je-li přítomna dvoutřetinová většina všech jejích členů.

(3)      Jednání komise je neveřejné, nerozhodne-li předseda jinak. Jednání se mohou účastnit na pozvání komise hosté, zejména řešitelé posuzovaných projektů.

(4)      Jednání komise se účastní tajemník, který o jednání pořizuje písemný zápis.

 

Článek 2

Hlasování komise

(1)      Hlasování komise je vždy neveřejné. Komise hlasuje aklamací, v odůvodněných případech může předseda rozhodnout o tajném hlasování.

(2)      Hlasování se neúčastní člen, který deklaroval v souvislosti s projednávaným návrhem střet zájmů.

(3)      Vyžadují-li to důležité okolnosti, např. nemožnost osobní účasti členů komise na jednání, může předseda rozhodnout o hlasování per rollam a stanovit jeho podmínky.

(4)      Pro přijetí návrhu je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných, u hlasování per rollam souhlas nadpoloviční většiny všech členů komise.

(5)      Průběh a výsledky hlasování jsou součástí zápisu z jednání komise.

 

Článek 3

Předkládání návrhů

(1)      Návrhy výzkumných projektů jsou komisi předkládány k posouzení prostřednictvím tajemníka a to v termínech stanovených v návaznosti na harmonogram podávání výzev do soutěží. V mimořádných případech může předseda rozhodnout o přijetí návrhu k posouzení i mimo tento harmonogram.

(2)      Náležitosti žádosti o posouzení projektu komisí a termíny pro jejich předkládání jsou zveřejněny na webových stránkách komise.

(3)      Veškeré podklady k posouzení jsou všem členům komise k dispozici na dokumentovém serveru IS MU.

 

Článek 4

Posuzování návrhů projektů

(1)      Předseda nebo jím pověřený člen komise určí pro každý posuzovaný návrh projektu alespoň dva členy (zpravodaje), kteří provedou jeho hodnocení a následně seznámí komisi se svými závěry. Zpravodajem návrhu projektu nemůže být člen komise, který v souvislosti s tímto návrhem deklaroval střet zájmů.

(2)      Při posuzování návrhu projektu má komise k dispozici zprávu zpravodajů a zprávu tajemníka komise k souladu předloženého návrhu s právními předpisy.

(3)      Komise vydává k posuzovaným návrhům projektů písemné stanovisko.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád byl schválen na zasedání komise dne 17.12.2015.

 

V Brně dne 17. 12. 2015

 

Renata Veselská

předsedkyně


nahoru