| | | |


Etická komise pro výzkum

Posouzení EKV podléhá každý projekt, který zahrnuje výzkum na lidském subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu), jestliže je podáván za jakékoliv pracoviště MU vyjma LF MU a projektů studie ELSPAC, kde působí specializované etické komise (EK LF a EK ELSPAC). Schválení etickou komisí vyžadují grantové agentury a při publikaci také redakce renomovaných časopisů.

Schválení etickou komisí nelze získat zpětně, tj. během nebo po realizaci výzkumu!

Termíny pro podávání žádostí o posouzení

Komise přijímá žádosti o posouzení projektů mimo velké grantové soutěže (GAČR, AZV apod.) průběžně. Doba potřebná pro posouzení projektu je velmi individuální. Je vhodé předložit žádost EKV nejméně 3-4 týdny před uzávěrkou podání návrhu projektu investorovi, resp. plánovaným započetím řešení interního projektu. Termíny podávání žádostí o posouzení projektů pro velké grantové soutěže bývají v předstihu zveřejněny zde a Odborem výzkumu RMU distribuovány k odpovědným pracovníkům projektové podpory jednotlivých fakult.

Způsob podávání žádostí o posouzení

Žádosti o posouzení se podávají prostřednictvím aplikace INET.

  1. Při zakládání projektu označíte možnost "Etika".
  2. Pokud se jedná o interní projekt (vč. diplomových prací) zvolte prosím jako investora MU a programový rámec/typ projektu "Interní projekty ... (název součásti MU)"
  3. Následně ve vytvořené záložce "Etika" vyplníte dotazník pro stanovení dotčených etických otázek
  4. Vložíte dokumenty potřebné pro posouzení (návrh projektu, informovaný souhlas)
  5. Zvolíte možnost "Uzavřít a předat Etické komisi pro výzkum MU"
  6. Informaci o přijetí, stav hodnocení a evidenční číslo EKV návrhu projektu následně najdete v záložce Etika v levém dolním rohu.

V případě nejasností nebo je-li Váš návrh projektu v ISEPu uzavřený pro editaci, kontaktujete tajemnici komise.

Podklady potřebné pro posouzení

  • Návrh projektu
  • Souhlas s účastí ve výzkumu ("informovaný souhlas") - vzor dokumentu najdete zde.

Průběh posuzování návrhu projektu

Předložený návrh projektu podrobně prostudují zpravidla dva předem určení členové EKV a právnička komise. Případné připomínky jsou navrhovateli zaslány k vypořádání, doplnění chybějících údajů, dokumentů atd. Následně je doplněný návrh projektu předložen k hlasování celé komisi na jejím zasedání nebo elektonickou formou (per rollam).

Kontakty

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
předsedkyně
tel. 549 49 7905
e-mail: veselska@sci.muni.cz

Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.
tajemnice
tel. 549 49 6290
e-mail: jancekova.blanka@mail.muni.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.
právnička pro biomedicínský výzkum
tel. 549 49 4323
e-mail: oskerovav@sci.muni.cz

Mgr. Veronika Smítková
právnička pro behaviorální výzkum
tel. 549 49 7747
e-mail: smitkova@rect.muni.cz

Členové EKV

Statut EKV

Jednací řád EKV


nahoru